KP LIga pro mládež

ROZPIS SOUTĚŽÍ

Krajský přebor SŠS mládaže

1. Pořadatel 1.1. SŠSz. s., Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov

2. Řídící orgán 2.1. Soutěž řídí komise mládeže SŠS. Pověřenou osobou je Tomáš Mrázek

číslo: 603 448 662

3.. Losování 6.1. Konání losovacích schůzí se nepředpokládá.

4. Přihlášky a informace o účasti

4.1. Nejpozději do 20. 9. 2023 emailem pověřené osobě (viz bod 2.1. tohoto rozpisu).

4.2. V případě, že přes upozornění řídícího orgánu nebude přihláška doručena ani do 20. 9. 2023, bude to pokládáno za nezájem o účast v soutěž

5. Náklady

5.1. Náklady spojené s účastí v soutěži si oddíly hradí samy..

Platby 5.1. Výše vkladů a poplatků 5.1.1. Je stanovena pro družstva 1000 Kč a pro družstva

5.2. Způsob plateb

5.2.1. Vklad, poplatky a pokuty se platí na účet SŠS číslo ú. 2700289254/2010 na základě faktury vystavené SŠS.

6. Složení družstva

6.1 Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů..

6.2 Ke každému zápasu musí nastoupit. 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2008 a mladší, 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2011 a mladší a 1 dívka narozena 1. 1. 2008 a mladší nebo 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2013 a mladší.

6.3. V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující nebo volný hráč.

7.1 podle pravidel šachu FIDE a aktuálního Soutěžního řádu ŠSČR.

7.2. Zápis partie je povinný. Zapisovat nemusí žáci prvních tříd základních škol a předškoláci. Nezapisujícím hráčům se krátí čas o 10 minut.

7.3. Ve skupinách se bude hrát systémem každý s každým..

8. Soupisky

8.1. Odevzdání soupisky

8.1.1. Soupisku zašle každé družstvo emailem vedoucímu své skupiny do 20. 9. 2023.

8.2. Náležitosti soupisky

8.2.1. Označení soutěže, pro kterou je určena.

8.2.2. Přesný název družstva.

8.2.3. Jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva

8.2.4. U všech hráčů musí být uvedeno příjmení, jméno, datum narození, evidenční číslo LOK a evidenční číslo u FIDE (Idcode).

8.2.5. Soupiska smí obsahovat maximálně 20 hráčů. 14.2.6. Počet hostů na soupisce je libovolný. 8.2.6. Na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy, volní hráči a hosté.

15. Tempo hry

15.1. 50 minut + 30 sekund na tah.

P Ř I H L Á Š K A

Přihlašujeme do ……………………………………………………………………………………… 2023/2024 v šachu oprávněné družstvo našeho oddílu, klubu. Jsme seznámeni a souhlasíme s Rozpisem soutěže a zavazujeme se uhradit veškeré náklady s účastí v soutěži spojené a soutěž řádně dohrát. 1. Název družstva: ____________________________________________ 2. Zřizovatel (TJ, SK ap.): ___________________________________ _______________________________________________ adresa: _____________________________IČO: _______ bankovní spojení: _________________________________ 3. Adresa hrací místnosti: ____________________________________ _______________________________________________ 4. Vedoucí: _______________tel: ___________nebo__________ adresa: _____________________________PSČ:___________ e-mail: _____________________________ 5. Zástupce: ___________________tel: ____________nebo__________ adresa: _____________________________PSČ:___________ e-mail: _____________________________ 6. Jsme – nejsme*) schopni uspořádat utkání (soustředění), maximálně pro ___ družstev. 7. Budeme – nebudeme*) zpracovávat zápisy partií v elektronické podobě.

Diskuze